KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW QSKLEPU NA QUANTUMPLANET.PL

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 


1. Administratorem danych osobowych jest QUANTUM CONSORTIUM Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. SKARBOWCÓW 23B /A1/014, 53-025 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000911252, NIP: 8992902542.

2. W celu skontaktowania się z Administratorem należy przesłać wiadomości e-mail na adres: halo@quantumplanet.pl

3. Administrator będzie przetwarzał dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania (lub adresu firmy), adresu dostawy, nazwy firmy, NIP.

4. QUANTUM CONSORTIUM Sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania danych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz składania zamówienia
- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej,
- zaoferowania naszych produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

6. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi doradcze i pomocy prawnej w ramach współpracy zawodowej, usługi z zakresu rachunkowości, usługi obsługujące płatności, a także kontrahentom Administratora (w zakresie związanym z realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów).

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez 6 lat od dnia jej wykonania tj. przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Przysługują Tobie następujące prawa:
a) dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem realizacji umowy i usług świadczonych przez Administratora.

Stawiamy na przejrzysty dostęp
do informacji o Platformie  

Kliknij w przycisk poniżej i przejdź do Regulaminu Platformy Quantum Planet.

Twoje prawa są dla nas ważne  

Respektujemy Twoje prawa i jasny dostęp do informacji.

Chcesz odstąpić od umowy lub reklamować produkt?
Zanim przystąpisz do wypełniania dokumentów, porozmawiajmy!

Napisz do nas na czacie    lub mailowo halo@quantumplanet.pl   

Traktujemy poważnie Twoją prywatność  

Kliknij w przycisk poniżej i przejdź do polityki prywatności Quantum Planet.

Created with