Regulamin Platformy
Quantum Planet®
wersja obowiązująca od dnia 18.03.2024

Stawiamy na przejrzysty dostęp do informacji o Platformie   

Kliknij w przycisk poniżej i pobierz Regulamin Platformy Quantum Planet

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma oraz wszystkie dostępne przez nią usługi świadczone są przez  QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O., Ul. Skarbowców 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, KRS: 0000911252, NIP: 899290254. Regulamin określa także warunki sprzedaży produktów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O.

2. 
Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy jest zobowiązany do zapoznania się z jej Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych ze wszystkimi osobami i podmiotami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej grupy Klientów.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:  https://www.quantumplanet.pl/terms. Klient może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej.

5. Platforma ma charakter informacyjny, edukacyjny, poznawczy i społecznościowy. Za jej pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Algorytmem Kwantowego Sukcesu służącym do świadomego zarządzania zmianą. Algorytm został stworzony na podstawie wyników badań (odkrycia) z różnych dziedzin nauki, w szczególności psychologii sukcesu i stresu, medycyny energetycznej i kwantowej, neurokardiologii, neurobiologii i fizyki kwantowej. Treści Platformy dostarczają Użytkownikom również informacji o możliwościach zastosowania nowoczesnej wiedzy w praktyce – w życiu codziennym oraz w biznesie. Użytkownicy, za pośrednictwem Platformy, mają możliwość zapoznania się z Usługami, Algorytmami: dla biznesu, dla Ciebie, dla dzieci, dla trenerów, a także informacjami o branży, w której specjalizuje się Usługodawca, w szczególności dotyczących zarządzania zmianą oraz sposobów wykorzystania nowych technologii do badania przebiegu procesu zmiany. W ramach Platformy Usługodawca prezentuje również informacje o innych swoich usługach prowadzonych w formie transmisji online z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych. Platforma umożliwia także zakup produktów fizycznych oraz treści cyfrowych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Platformy informacji marketingowych dotyczących działalności Usługodawcy.

7. We wszystkich sprawach związanych z Platformą, w szczególności związanych ze sprzedażą, usługami, reklamacjami, przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować z QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O. za pośrednictwem:

a)       adres korespondencyjny: Ul. Skarbowców 23B/A1/014, 53-025 Wrocław

b)      adres e-mail: halo@quantumplanet.pl

c)       za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Platformie, pozwalających na kontakt z Usługodawcą.

2. DEFINICJE

 1. klient lub użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Platformy;

 2. konto - indywidualny dla każdego Klienta panel w ramach Platformy, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta zakupu wybranego programu. Konto jest dostępne dla Klienta po zalogowaniu się za pomocą jego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, nadanego przez Klienta podczas rejestracji konta, lub innego ustalonego w późniejszym czasie przez Klienta w ramach zmiany hasła do Konta;

 3. konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, w tym również przedsiębiorcy na prawach konsumenta w zakresie wyznaczonym przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2581) oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);

 4. platforma – platforma https://www.quantumplanet.pl, za pomocą której Usługodawca oferuje Użytkownikom Usługi i Produkty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

 5. produkt – produkt fizyczny albo treść lub usługa cyfrowa przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, mającym na celu  rozwój osobisty (zakup produktu fizycznego nie obejmuje zakupu licencji ani praw do dedykowanego oprogramowania niezbędnego do korzystania z produktu, Klient ma możliwość zakupu subskrypcji na stronie producenta za odrębnym wynagrodzeniem, chyba że co innego wynika z informacji zawartych przy danym produkcie fizycznym);

 6. produkt fizyczny – produkt fizyczny oferowany do zakupu za pośrednictwem Platformy,

 7. program – usługa szkoleniowa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy lub/i poza nią,

 8. przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

 9. polityka prywatności – polityka prywatności dla Platformy dostępna pod adresem https://www.quantumplanet.pl/privacy;

 10. regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady dotyczące świadczonych usług, sposobu ich rejestracji, zakończenia korzystania z usług, warunki sprzedaży, reklamacje, ochronę danych osobowych, odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników oraz postanowienia dotyczące właściwego korzystania z Platformy;

 11. środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

 12. treść cyfrowa –produkt prezentowany za pośrednictwem Platformy będący produktem w postaci elektronicznej w formacie wskazanym każdorazowo w jego opisie, w szczególności pliki audio, e-booki oraz inne pliki zawierające treści, w tym nagrania, dostępne do ściągnięcia lub odtworzenia;

 13. umowa sprzedaży lub umowa - umowa o świadczenie Usługi lub sprzedaży, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

 14. usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 15. usługa cyfrowa – produkt prezentowany za pośrednictwem Platformy będący usługą świadczoną przez Usługodawcę pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługą pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych,

 16. usługodawca lub sprzedawca — QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, UL. SKARBOWCÓW 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocław-Fabryczna pod numerem KRS: 0000911252, numer NIP: 8992902542;

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z Polityką prywatności obowiązującą w ramach Platformy.

2. Platforma dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń, które mają dostęp do Internetu oraz spełniają poniższe wymagania:

Minimalne wymagania dla urządzeń stacjonarnych:

System operacyjny:

- Wymagania dotyczące systemu Windows: Windows 10 lub nowszy;

- Wymagania Mac: MacOS "Big Sur" lub nowszy;

- Wymagania dotyczące systemu iOS: iOS 13 lub nowszy;

- Wymagania dotyczące systemu Linux: 64-bitowy, Ubuntu 20.04+, Debian 10+, openSUSE 15.4+ lub Fedora Linux 35+.

Procesor: Wymagania Windows/ Mac/ Linux: Intel Core i5 (szósta generacja lub nowsza) lub odpowiednik.

Pamięć RAM: Minimum 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej.

Rozdzielczość ekranu: 1280x1024 lub większa.

Karta dźwiękowa: podstawowa.

Dodatkowe: podstawowy sprzęt audio.

Połączenie internetowe:

Wymagania (stacjonarny: szerokopasmowe połączenie/ADSL lub wyższe, mobilny: 4G/LTE lub wyższe). Poniżej prędkości 1024 kbps nie możemy gwarantować płynności i stabilnego działania naszych usług.

Przeglądarka internetowa:

W najnowszej dostępnej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub inna zgodna.

 

Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych:

System operacyjny:

Wymagany: aktualny Android lub iOS.

Przeglądarka internetowa:

W najnowszej dostępnej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub inna zgodna.

Połączenie internetowe:

Wymagania (stacjonarny: szerokopasmowe połączenie/ADSL lub wyższe, mobilny: 4G/LTE lub wyższe). Poniżej prędkości 1024 kbps nie możemy gwarantować płynności i stabilnego działania naszych usług.

 

 

3. Pełne korzystanie z Platformy, czyli takie, które obejmuje korzystanie z płatnych usług oferowanych w ramach Platformy, wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

4. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy obciążają Użytkownika, w szczególności koszty transmisji danych wymaganych do streamingu, pobierania danych, instalacji aplikacji, uruchomienia i korzystania z Platformy pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminie.

6. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Platformy i związanych z nim usług oraz funkcjonalności, może wiązać się z ryzykiem, jakie normalnie występuje przy korzystaniu z sieci Internet (np. spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, worm, spyware, działania takiej jak phishing, sniffing itp.). W związku z powyższym rekomenduje się Klientom podjęcie stosownych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka, w szczególności:

a) korzystania z Platformy wyłącznie za pośrednictwem zaufanych, bezpiecznych połączeń z siecią Internet,

b) korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz firewall,

c) stosowanie do logowania na Platformie długich i skomplikowanych haseł, z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych,

d) ochrona haseł stosowanych na Platformie przed ujawnieniem osobom trzecim,

e) sprawdzania podczas logowania na Platformie, czy połączenie jest szyfrowane.

8. Każdy Użytkownik w ramach Platformy może posiadać wyłącznie jedno konto powiązane z danym adresem e-mail.

9. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Platformy na podmioty trzecie lub udostępnianie konta Użytkownika podmiotom trzecim.

10. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania Platformy i związanego z nią systemu teleinformatycznego, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do przekazywanej treści usług poprzez szyfrowane połączenie protokołem SSL. Sprzedawca podejmuje także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym w szczególności: korzysta z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, przechowuje dane w sposób należycie zabezpieczony, korzysta z bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL.

11. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy. W sytuacji stwierdzenia błędów w jej funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Platformy, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę przesyłając informację na adres e-mail: halo@quantumplanet.pl lub przez Chat dostępny na Platformie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Platformy.

12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Platformy – w całości lub części - w celu jej sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Platformy lub awarii Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na Platformie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji.

13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

a) umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie,        szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Platformę;

b) zautomatyzowane korzystanie z Platformy, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia serwera;

c) próby uzyskania dostępu do tych elementów Platformy, które nie są publicznie udostępniane;

d) uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Platformy Usługodawcy, lub innym Użytkownikom;

e) zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.

4. ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

1. Usługodawca w ramach pewnych funkcjonalności Platformy stanowi dostawcę usług hostingowych, w związku z czym jest zobowiązany do dopełnienia obowiązków nałożonych na Usługodawcę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (dalej: Akt o Usługach Cyfrowych lub DSA).

2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający zapisy Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym poprzez wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, majątkowych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać na Platformie Nielegalnych Treści, w tym materiałów lub treści dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, wyznanie religijne, rasę, płeć lub narodowość.

3. Nielegalne Treści stanowią informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

4. Usługodawca nie jest zobowiązany do monitorowania informacji treści pochodzących od Użytkowników, ani do aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

5. Usługodawca może prowadzić z własnej inicjatywy (dobrowolnie) i w dobrej wierze, wszelkie czynności sprawdzające lub podejmować inne środki mające na celu wykrycie, identyfikację i usunięcie Nielegalnych Treści lub uniemożliwienie dostępu do nich, oraz podejmować niezbędne środki celem spełnienia wymogów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego (zgodnego z prawem UE), w tym wymogów DSA.

6. Wykonywanie przez Usługodawcę czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, pozostaje bez wpływu na wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za informacje przechowywane na wniosek Użytkownika, wynikające z art. 6 ust. 1 DSA.

7. Moderowanie treści na Platformie odbywa się poprzez przegląd treści dokonywany przez człowieka.

8. Każdy Klient jest uprawniony do zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku zauważenia na Platformie treści stanowiących Nielegalne Treści, w tym treści naruszających przepisy prawa, sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich, naruszających postanowienia Regulaminu lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich niewiarygodności, poprzez Punkt kontaktowy.

9. Usługodawca wyznacza Punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z Usługodawcą na potrzeby stosowania DSA pod adresem mailowym: halo@quantumplanet.pl. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z Użytkownikami oraz z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych.

10. Komunikacja za pośrednictwem Punktu kontaktowego może odbywać się w języku polskim i angielskim.

11. W zgłoszeniu Nielegalnych Treści należy określić:

a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne treści,

b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi,

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,

d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

12. Jeżeli zgłoszenie zawiera dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał zgłoszenia, Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie.

13. Odwołanie od decyzji Usługodawcy, o której mowa w ust. 12 powyżej, można złożyć w terminie 14 dni pod adresem mailowym: halo@quantumplanet.pl, z powołaniem się na datę i sentencję decyzji.

14. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

15. Usługodawca ma prawo do podjęcia niezwłocznych działań celem usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Nielegalnych Treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania Nielegalnych Treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz możliwość usunięcia konta Użytkownika, który narusza Regulamin.

16. Usługodawca uzasadni swoją decyzję, jeżeli jest ona wynikiem zgłoszenia i jeżeli dotyczy:

a) ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści;

b) zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;

c) zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;

d) zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika.

17. Skargi na działania lub zaniechania Usługodawcy, będące wynikiem zawiadomienia, mogą być zgłaszane w terminie 6 miesięcy od momentu poinformowania Użytkownika o decyzji przez Usługodawcę. Usługodawca rozpoznaję skargi w trybie analogicznym do procedury określonej w pkt 15 Regulaminu.

5. DOSTĘPNE USŁUGI

1. Platforma oferuje następujące usługi:

a) PROGRAMY DLA BIZNESU

b) PROGRAMY INDYWIDUALNE

c) KONSULTACJA DOT. PROGRAMÓW DLA BIZNESU I PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH

d) QSKLEP

e) CHAT

f) QLETTER

2. Usługi dostępne na Platformie świadczone są przez Usługodawcę co do zasady odpłatnie, z wyłączeniem usług KONSULTACJA DOT. PROGRAMÓW DLA BIZNESU, CHAT i QLETTER. Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą dodatkową odpłatność w ramach Platformy.

3. Do zawarcia i rozwiązania umów na poszczególne usługi świadczone w ramach Platformy dochodzi w następujący sposób:

a) PROGRAMY DLA BIZNESU – opis danego Programu znajduje się na dedykowanej podstronie, na Platformie. Zakup usługi następuje w ramach osobnej umowy, po skorzystaniu z Usługi KONSULTACJA DOT. PROGRAMÓW DLA BIZNESU, zakwalifikowaniu i dokonaniu indywidualnych ustaleń. Następnie, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi formularz zakupu programu i zawiera osobną umowę, która określa warunki usługi i rozwiązania umowy. Program skierowany jest do przedsiębiorców, a Usługę cyfrową stanowią wyłącznie etapy programu przeprowadzane w formie online.

b) PROGRAMY INDYWIDUALNE - usługa zakupu usług lub usług cyfrowych w postaci Programów, których dokładny opis znajduje się w zakładce na Platformie. Wraz z dostępem do Programu Użytkownik może uzyskać dostęp do odpowiednich Treści cyfrowych. Program może przewidywać konieczność spełnienia dodatkowych warunków w celu uzyskania dostępu do Programu, w szczególności założenia konta na Platformie i ustawienia indywidualnego hasła. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zakupionej usługi i jej przebiegu za pośrednictwem wiadomości na podany adres e-mail, wiadomości SMS na podany numer telefonu oraz za wiadomości wysyłanych w ramach platformy. Po spełnieniu warunków, Usługodawca udziela Użytkownikowi, który otrzymał dostęp do Programu i Treści cyfrowych, niewyłącznej, niezbywalnej licencji do korzystania z nich. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z treści objętych licencją, o której mowa powyżej wyłącznie w celach osobistych, bez możliwości wykorzystywania tych treści w celach komercyjnych. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści objętych licencją lub wprowadzania ich do obrotu, a w szczególności oferowania treści objętych licencją jako własny utwór. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji. Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć licencję, o której powyżej w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń. Umowa na przeprowadzenie Programu zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony, w zależności od zakupionego Programu.

c) KONSULTACJA DOT. PROGRAMÓW DLA BIZNESU  I PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH – bezpłatna usługa zapisu na rozmowę telefoniczną z Usługodawcą, w celu zakwalifikowania do programu. Opisy Programów znajdują się na Platformie. Usługodawca udostępnia na odpowiedniej podstronie Platformy lub udostępnia link do formularza za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość zapisu na bezpłatną rozmowę. Następnie, po zakwalifikowaniu, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi formularz zakupu programu i zawiera umowę, która określa warunki usługi i rozwiązania umowy.

d) QSKLEP – usługa zakupu Produktów fizycznych, których dokładny opis znajduje się na podstronie, na Platformie. Zakup produktów jest możliwy bezpośrednio przez formularz zakupu, który pojawia się po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” z nazwą danego produktu, dostępny przy opisie każdego z produktów.

e) CHAT – w celu zwarcia umowy na usługę Chatu Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania Polityki prywatności i Regulaminu Platformy, podania imienia, adresu e-mail, wpisania treści wiadomości i kliknięcia w przycisk pod formularzem w formie graficznej lub tekstowej, np. „Wyślij”. Umowa na usługę Chatu zostaje zawarta na czas oznaczony, od chwili wysłania wiadomości poprzez kliknięcie w przycisk do momentu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie w Chat.

f) QLETTER – w celu zawarcia umowy na usługę Qletter Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia i adresu e-mail, zaakceptowania Polityki Prywatności i Regulaminu poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający zapis. Umowa na usługę Qletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą kliknięcia przycisku do zapisu na Qletter znajdującego się bezpośrednio pod formularzem i pod warunkiem podania prawidłowego, istniejącego adresu e-mail. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy na usługę Qletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Usługodawcy. Użytkownik dokona tego przez kliknięcie na umieszczony na końcu każdego Qlettera link dezaktywacyjny oraz potwierdzenie rezygnacji korzystania z usługi Qletter. Wypowiedzenie umowy na usługę możliwe jest również w inny dogodny dla Użytkownika sposób uzgodniony z Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych Użytkowników z bazy Qlettera, jeżeli okres nieaktywności (np. braku otwierania e-maili) wynosi ponad 3 miesiące.

4. W ramach Programów dla biznesu oraz Programów indywidualnych, Usługodawca może przeprowadzać badania (w tym badania mindsetu, koherencji serca, energii i inne). Zakres badań i przebieg zależny jest od formuły wybranego programu. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, każdy uczestnik programu przed przystąpieniem do badania otrzyma indywidualne ID, które będzie stanowiło oznaczenie uczestnika w ramach programu. ID zostanie przesłane na osobiste konto Użytkownika na Platformie lub w innej formie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, w zależności od konkretnego programu. W czasie badań Użytkownik będzie podawać tylko numer ID.

6. REJESTRACJA KONTA

1. Korzystanie z Usług oferowanych na Platformie lub zakupu produktów co do zasady nie wymaga założenia Konta przez Klienta, z zastrzeżeniem Usług na Platformie, dla których rejestracja konta jest wymagana.

2. Konto tworzy Usługodawca w oparciu o dane podane przy dokonywaniu płatności przez Klienta lub inną osobę, w zależności od Usługi. Aktywacja i dostęp do kursów następuje po nadaniu hasła przez Użytkownika oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wewnątrz platformy i/lub Qletter.

3. Korzystanie z Konta oraz związanych z tym usług jest możliwe po zalogowaniu się za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail (loginu) oraz indywidualnego hasła.

4. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oświadczeniem Klienta, że:
a) jest on uprawniony do założenia Konta, tj. jest osobą pełnoletnią, a w przypadku przedsiębiorcy, że jest upoważniony do jego samodzielnej reprezentacji,
b) podane przy zakładaniu konta dane są kompletne i prawdziwe oraz że są to dane Klienta,
c) założenie konta nie narusza praw osób trzecich.

5. Założenie konta wymaga podania przez Klienta jego podstawowych danych: imię oraz adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych danych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

6. Założenie konta przez Klienta, jest potwierdzane przez Sprzedawcę wiadomością e-mail, wysłaną na adres Klienta podany w formularzu, podczas zakładania Konta. Do wiadomości zostanie załączony link odnoszący do Regulaminu.

7. Sprzedawca może zablokować konto lub je usunąć, w przypadku gdy Klient posiada już konto na Platformie, lub Sprzedawca ma uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że założenie Konta lub jego istnienie jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, może naruszać prawa osób trzecich, lub dane Klienta związane z kontem są niewiarygodne. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu lub usunięciu konta, wysyłając wiadomość na adres Klienta podany podczas zakładania konta.

8. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie tych usług. W celu założenia nowego konta i skorzystania z wykupionego kursu, Użytkownik musi skontaktować się z Usługodawcą.

9. Po każdorazowym zalogowaniu się Platforma oferuje Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności, które służą realizacji usług wskazanych w ust. 1 powyżej, tj. m.in.:
a) chat,
b) śledzenie postępu w realizacji kursu,
c) możliwość ustawienia powiadomień o aktywności,
d) możliwość trwałego usunięcia konta, złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych, cofnięcia udzielonych zgód w zakresie cookies i Qlettera,
e) możliwość zmiany danych konta - imienia, adresu e-mail Klienta, hasła, zdjęcia, dodania swojego linku do kont w social mediach.

 

W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym (jako przedmiot tego postępowania, będą związane z dowodem w sprawie lub będziesz uczestnikiem takiego postępowania, w tym w szczególności w charakterze strony), Twoje dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz w ramach Platformy .

 

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?   

Możliwe jest przekazanie danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach:

- w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,

-  stosowane są standardy klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

- stosowane są wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy,

- w razie przekazania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

1. W celu zakupu usług lub produktów za pośrednictwem Platformy Klient dokonuje wyboru usług lub produktów przedstawionych na stronie, postępując zgodnie instrukcjami i wskazaniami wyświetlanymi na Platformie.

2. Dla Usług PROGRAMY DLA BIZNESU, PROGRAMY INDYWIDUALNE składanie zamówienia wygląda następująco:
a) Usługodawca udostępnia na odpowiedniej podstronie Platformy link do formularza za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość zapisu na bezpłatną rozmowę, w celu zakwalifikowania do programu. Następnie, jeżeli Użytkownik zostanie zakwalifikowany, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi formularz zakupu programu poprzez wysłanie do niego linku na podany adres e-mail.
b) W formularzu zakupu Użytkownik akceptuje szczegóły programu, tj. termin, miejsce, cena i inne niezbędne dane (bez możliwości ich zmiany) oraz podaje, w zależności od rodzaju wybranej usługi (programu), dane do faktury (nazwa firmy, NIP, adres) i dane kupującego (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu). Po naciśnięciu przycisku „Dalej” Klient zostanie poproszony o wybranie metody płatności oraz ma możliwość wpisania Uwag do zamówienia.
c) Po uzupełnieniu wszystkich formularzy, Klient może nacisnąć przycisk „Podsumowanie”, który spowoduje otwarcie się nowego okna z podsumowaniem zamówienia.
d) Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie przez Klienta wymaganych zgód i oświadczeń, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Dla Usługi QSKLEP składanie zamówienia wygląda następująco:
a) Zakup produktów fizycznych jest możliwy bezpośrednio przez formularz zakupu, który pojawia się po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” lub podobny z nazwą danego produktu, dostępny przy opisie każdego z produktów.
b) W formularzu zakupu Klient dokonuje wyboru produktów przedstawionych w formularzu, podając ich rodzaj i ilość. Po naciśnięciu przycisku „Dalej” Użytkownik określa dane osoby składającej zamówienie (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres i dane do faktury). Po naciśnięciu przycisku „Dalej” Klient zostanie poproszony o wybranie metody płatności i opcji dostawy oraz ma możliwość wpisania Uwag do zamówienia.
c) Po uzupełnieniu wszystkich formularzy, Klient może nacisnąć przycisk „Podsumowanie”, który spowoduje otwarcie się nowego okna z podsumowaniem zamówienia.
d) Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu serwisu i Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na bramkę płatniczą lub otrzyma informację mailową z wytycznymi do płatności.

5. Złożenie zamówienia stanowi przedstawienie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży, w zakresie i na warunkach wskazanych w podsumowaniu zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie jego złożenia wraz z podsumowaniem. Jeżeli Klient zawnioskował o wystawienie faktury VAT, Sprzedawca prześle ją Klientowi na jego adres e-mail w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał płatności za produkt lub usługę.

7. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego na adres e-mail Kupującego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku, gdy:
a) wybrane przez Klienta produkty są niedostępne lub czas ich dostawy będzie dłuższy niż wskazany w Qsklepie podczas składania zamówienia,
b) wystąpią inne przeszkody, niezależne od Sprzedawcy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, zgodnie z zamówieniem Klienta,
c) podane przez Klienta dane są niekompletne lub błędne lub Sprzedawca ma uzasadnione podejrzenie, że są one nieautentyczne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny produktów podane na Platformie są cenami brutto i zawierają już wliczony podatek VAT. Ceny są podane w złotych polskich. Sprzedawca dopuszcza możliwość rozliczenia zakupu w euro lub dolarach amerykańskich dla wybranych produktów, na wniosek klienta. W przypadku złożenia zamówienia w walucie obcej, płatność w złotówkach jest wyłączona. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, ubezpieczenia i ewentualnych dalszych kosztów związanych ze sprzedażą (chyba, że co innego wynika z opisu produktu), które są podawane Klientowi podczas składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny i koszty są przedstawione Klientowi przed złożeniem zamówienia, chyba że co innego wynika z opisu produktu.

3. Płatności będą realizowane za pośrednictwem zewnętrznych operatorów, na warunkach przez nich określonych (w takiej sytuacji Klient może zostać przekierowany do serwisu zewnętrznego operatora w celu realizacji płatności) lub za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury pro forma.

4. Klient dokonuje płatności za zamówiony Produkt w terminie 3 dni roboczych. Płatność uznaje się za dokonaną, z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Sprzedawca rozpocznie procedurę zamówienia i dostawy produktów po uzyskaniu pełnej zapłaty ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami.

5. W przypadku wyboru płatności za produkt fizyczny przelewem i niedokonania przez klienta płatności w terminie określonym powyżej, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta w dodatkowym terminie, Umowa przestaje wiązać. W takim wypadku procedura zawarcia umowy podlega powtórzeniu.

9. DOSTAWA PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

1. Dostawy produktów będą realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie UE.

2. Dostawa produktów będzie realizowana w terminie wskazanym w zamówieniu, liczonym od dnia płatności pełnej ceny sprzedaży produktów wraz z wszystkimi kosztami. Wszelkie terminy dostaw wskazywane przez Sprzedawcę, są wyrażone w dniach roboczych.

3. Czas realizacji zamówienia niektórych produktów jest zależny od czasu ustalonego przez producenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wydłużenia terminu wysyłki i dostawy towarów, w przypadku gdy opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, maksymalnie do 6 miesięcy od dnia płatności pełnej ceny sprzedaży.

4. Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób określony przez Sprzedającego podany na stronie internetowej.

5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionymi produktami w chwili jej odbioru najlepiej w obecności kuriera. W szczególności zaleca się, aby Klient sprawdził kompletność dostawy oraz czy opakowania produktów lub przesyłki nie zawierają widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzonych braków lub uszkodzeń, Klient ma prawo żądać od przedstawiciela dostawcy spisania protokołu potwierdzającego te okoliczności. Protokół sporządzony przez przedstawiciela dostawcy ułatwi i przyspieszy ewentualny proces reklamacji produktów.

6. Najpóźniej w terminie 14 dni od dostawy produktów, Sprzedawca wyda Klientowi rachunek lub fakturę dokumentującą sprzedaż.

7. Faktura z tytułu sprzedaży zostanie wystawiona na Klienta wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji przez Klienta lub złożenia prośby w procesie składania zamówienia, przed jego potwierdzeniem oraz podania przez Klienta danych wymaganych do wystawienia faktury, w tym np. właściwego numeru NIP.

8. W przypadku braku możliwości dostawy produktów na adres podany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowych warunków dostawy. Jeżeli dostawa nie była możliwa z winy Klienta, w tym na skutek podania błędnych danych adresowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownej wysyłki produktów, po ponownym uiszczeniu kosztów wysyłki przez Klienta.

10. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ I USŁUGI CYFROWEJ

1. Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony umówią się wyraźnie inaczej.

2. Termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest każdorazowo ustalany dla danej usługi w formularzu zakupu programu.

3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

5. Za uzyskanie dostępu do Usługi lub Treści cyfrowej rozumie się również:

a) otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z linkiem do odtworzenia lub ściągnięcia materiałów,

b) otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z linkiem do ustawienia indywidualnego hasła dla Konta na Platformie, pozwalającego na zalogowanie się Klienta na Konto za pośrednictwem Platformy natychmiast po, niezależnie od faktycznego zalogowania się Klienta na Konto.

Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.

11. REKLAMACJE W SPRAWACH PRODUKTÓW

1. Reklamacje mogą być zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@quantumplanet.pl, lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

2. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien określić produkt będący przedmiotem reklamacji, wykazać, że został on zakupiony u Sprzedawcy (np. paragon, fakturę, dowód zapłaty lub kopię potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia) oraz opisać stwierdzoną wadę produktu.

3. W celu szybszego rozpoznania reklamacji Sprzedawca zaleca, aby każde zgłoszenie zawierało:
a) pełną nazwę i model reklamowanego produktu,
b) numer seryjny produktu lub zdjęcie naklejki, tabliczki lub innego indywidualnego oznaczenia produktu zamieszczonego na produkcie przez jego producenta,
c) wskazanie numeru zamówienia,
d) kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura) lub kopię dowodu zapłaty za zamówienie,
e) dokładny opis wady,
f) wskazanie daty stwierdzenia wady produktu,
g) zdjęcia lub/i film przedstawiający wadę.

4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji, jest obowiązany:
a) w przypadku naprawy lub wymiany rzeczy - udostępnić Sprzedawcy produkt, a Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
b) w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy - dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie, maksymalnie w terminie w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia.

5. Sprzedawca rozstrzygnie reklamacje w zakresie rękojmi w terminie 14 dni od jej złożenia lub doręczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Terminy rozpatrzenia gwarancji określa karta gwarancyjna.

6. Ocena zasadności reklamacji może wymagać podjęcia dodatkowych czynności (np. przeprowadzenia ekspertyzy, oceny biegłego lub zasięgnięcia opinii producenta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w przypadku, gdy dostarczone przez Klienta informacje i materiały są niewystarczające do oceny zasadności roszczeń reklamacyjnych lub sprzęt posiada widoczne mechaniczne uszkodzenia lub ślady niewłaściwego użytkowania. W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, o czynnościach niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, wyłącza rękojmię dla każdej Umowy, przy której Klientem jest podmiot inny niż konsument.

8. W przypadku uznania odstąpienia od umowy czy oświadczenia o obniżeniu ceny za skuteczne oraz pod warunkiem odesłania Produktu do Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę dowodu jego odesłania, Sprzedawca zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność w całości lub części, niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni po uznaniu reklamacji. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

12. SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU FIZYCZNEGO Z UMOWĄ 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do konsumentów.

2. Produkty fizyczne prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (wysyłając e-mail na adres: sklep@quantumplanet.pl lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.

4. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.

5. Sprzedawca może dokonać́ wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić́ doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z umową.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

9. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową stosownie do punktu 5 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z warunkami określonymi w punktach 7-8 powyżej,

c) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, pomimo próby Sprzedawcy w zakresie doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedającego. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu fizycznego do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową.

12. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny.

13. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

14. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami.

15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek oświadczyć Sprzedawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

13. SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TREŚCI LUB USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów.

2. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

5. Sprzedawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

6. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do punktów 3 i 4 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 5 powyżej;
c) brak zgodności z Umową występuję nadal, pomimo prób Sprzedawcy w zakresie doprowadzenia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
d) z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.

7. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

8. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9. Domniemania wskazane w punktach 7 i 8 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
a) Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek oświadczyć Sprzedawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

11. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z przyczyn ulepszenia funkcjonalności Platformy oraz jej elementów oraz wszelkich innych przyczyn związanych z działaniem Platformy. Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o dokonanej zmianie.

12. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 10 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

14. Postanowienia zawartego w ust. 12 powyżej nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Platformy, jako konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem:
a) jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów takiego dostarczenia,
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

2. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedawca nie dostarczy mu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

3. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub
2) konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

6. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie. Zaleca się złożenie oświadczenia za pomocą formularza dostępnego na stronie Platformy lub doręczonego przy składaniu zamówienia lub dostawie produktu.

7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie.

9. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni - po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.

10. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

15. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone m.in w przypadku:
a) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
b) umów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

16. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;
3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

17. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.

18. Poza ustawowym prawem do odstąpienia, w odniesieniu do umów na przeprowadzenie programu – Sprzedawca może przyznać Konsumentom dodatkowe prawo do rezygnacji z kontynuacji danego programu w określonym terminie. W przypadku przyznania przez Sprzedawcę powyższego uprawnienia, Konsument jest uprawniony do rezygnacji z programu jedynie w części niewykonanej. Sprzedawca nie przyznaje Konsumentowi prawa do żądania zwrotu kwoty odpowiadającej wykonanej części umowy.

15. REKLAMACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PLATFORMY

1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: halo@quantumplanet.pl.

2. Reklamację można składać jedynie w sprawach dotyczących Platformy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej podany na Platformie,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem zgłaszającym reklamację nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

7. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

8. Użytkownicy chcąc skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności z Regulaminem.

16. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy w każdej chwili, bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przesyłając wiadomość na adres e-mail halo@quantumplanet.pl, podając swoje imię i nazwisko, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji na Platformę lub samodzielnie usunąć konto poprzez wejście w Mój profil, podstrona Ustawienia prywatności i wybranie przycisku „Usuń trwale i nieodwracalnie moje konto”. Kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy, który skontaktuje się e-mailowo z Użytkownikiem w celu potwierdzenia dyspozycji. Po potwierdzeniu, konto zostanie usunięte. Usunięcie konta powoduje całkowite usunięcie dostępu do Platformy wraz z historią i wszelkimi postępami w kursie. W celu założenia nowego konta i skorzystania z wykupionego kursu, Użytkownik musi skontaktować się z Usługodawcą.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika, w razie naruszania Regulaminu przez Użytkownika, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.

3. Za uzasadniające usunięcie konta Użytkownika w trybie ust. 3 Regulamin będzie uznane w szczególności:
a) uzyskanie przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że Użytkownik w ramach rejestracji lub w związku z korzystaniem z Platformy dodawał treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
b) wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem,
c) usunięcie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do rejestracji i nie zaktualizowanie informacji o nowym adresie poczty elektronicznej.

4. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań lub do usunięcia skutków naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 12 godziny, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Zastrzeżenia co do usunięcia konta Użytkownika w trybie ust. 3 Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres halo@quantumplanet.pl.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Platformy na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia niniejszego Regulaminu.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, w tym przerwy lub wadliwości w działaniu oprogramowania lub sprzętu, służących do wykonania umowy,
b) następstwa wykorzystania danych i konta Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych lub konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,
c) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
d) autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników,
e) utracone przez Użytkowników korzyści,
f) skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika,
g) skutki naruszenia przez Użytkownika Regulaminu
h) treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane na Platformę w ramach korzystania z niej przez Użytkownika,
- przy czym wyłączenia te nie dotyczą sytuacji, gdy użytkownikiem jest konsument.

2. Usługodawca oświadcza, że informacje i praktyki, które przekazuje w ramach Usług Platformy są wynikiem zdobytej wiedzy i doświadczenia. Nadto, poziom zmiany jakiej doświadczy Użytkownik jest uzależniony od wielu czynników i każdy Użytkownik może osiągnąć inny efekt.

18. DANE OSOBOWE

1. Korzystanie z Platformy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Klientów. Warunki przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem z Platformy są opisane w Polityce prywatności.

4. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich niekopiowania, nieudostępniania, niemodyfikowania oraz nierozpowszechnienia, chyba że uzyska ku temu wyraźną podstawę prawną.

5. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym oraz do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy.

19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do Platformy wraz z jego wszystkimi elementami i funkcjonalnościami, strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści). Klient nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów lub materiałów zamieszczanych na stronie internetowej, oraz wiadomościach e-mail.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych zamieszczanych na stronie internetowej. Klient nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ze znaków towarowych Sprzedawcy.

3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych mu przez Usługodawcę w ramach Platformy, za wyjątkiem tych informacji, które:
a) zostały udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,
b) zostały udostępnione po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub elektronicznej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 22.02.2024 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
c) zmian na Platformie wynikających ze względów bezpieczeństwa,
d) wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Platformy,
e) dodanie nowych usług lub funkcjonalności.
3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na Platformie.
4. Do umów sprzedaży produktów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu z daty zawarcia umowy.
5. Dalsze korzystanie z Platformy po upływie 7 dni od udostępnieniu informacji o zmianie Regulaminu będzie traktowane jako wyrażenie zgody na zapisy nowego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonaną zmianę, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, który na jego prośbę usunie konto, w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za email: halo@quantumplanet.pl, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail podany podczas rejestracji do Platformy.

6. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
7. Wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę, podlegają przepisom prawa polskiego.
8. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Traktujemy poważnie Twoją prywatność  

Kliknij w przycisk poniżej i przejdź do polityki prywatności Quantum Planet.

Stworzone z