Polityka Prywatności
Quantum Planet®
wersja obowiązująca od dnia 18.03.2024

Traktujemy poważnie Twoją prywatność  

Kliknij w przycisk poniżej i pobierz Politykę Prywatności Quantum Planet.

1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej Platformy.

 

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

 

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM STRONY INTERNETOWEJ QUANTUMPLANET.PL ?

Administratorem strony internetowej www.quantumplanet.pl jest QUANTUM CONSORTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, UL. SKARBOWCÓW 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocław-Fabryczna pod numerem KRS: 0000911252, numer NIP: 8992902542.

3. DEFINICJE

1.       Administrator - podmiot wskazany w pkt 2 powyżej, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za to przetwarzanie.

2.       Pliki Cookies – niewielkie pliki wysyłane z serwera do przeglądarki, które zawierają informacje niezbędne lub ułatwiające korzystanie z usług oferowanych przez nas na Platformie.

3.       Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanych osobach fizycznych.

4.       Serwis lub Platforma – serwis internetowy pod adresem https://www.quantumplanet.pl .

5.       Usługi – usługi świadczone poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

6.       Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między użytkownikiem, a usługodawcą.

7.       Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność wykonywana przez Administratorów na danych osobowych np. utrwalania, zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie oraz kopiowanie danych osobowych.

8.       Polityka prywatności – niniejszy dokument określający politykę prywatności i politykę wykorzystania plików Cookies w serwisie.

9.       RODO – oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO.

10.   EOG – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

11.   Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Platformy.

12.   Usługodawca - QUANTUM CONSORTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, UL. SKARBOWCÓW 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocław-Fabryczna pod numerem KRS: 0000911252, numer NIP: 8992902542

4. DANE OSOBOWE 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  QUANTUM CONSORTIUM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, UL. SKARBOWCÓW 23B /A1/014, 53-025 Wrocław.

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 - poczty elektronicznej: halo@quantumplanet.pl,

 - poczty tradycyjnej: UL. SKARBOWCÓW 23B /A1/014, 53-025 Wrocław

5. JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

 

W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym (jako przedmiot tego postępowania, będą związane z dowodem w sprawie lub będziesz uczestnikiem takiego postępowania, w tym w szczególności w charakterze strony), Twoje dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz w ramach Platformy .

 

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

 Na naszej Platformie oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel

Dane osobowe, które przetwarza Administrator

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

Formularz zapisu na KONSULTACJE dot. PROGRAMÓW DLA BIZNESU I INDYWIDULANYCH

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych

Zakup produktów fizycznych przez Qsklep

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do przesyłki, dane identyfikacyjne firmy (nazwa, adres, NIP)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych

Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych

Imię, adres e-mail, a także wszelkie inne dane podane przy zgłoszeniu reklamacyjnym lub technicznym

art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

przez okres niezbędny do obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu

Chat

Imię, adres email, adres IP, ID użytkownika, wszelkie inne dane podane w trakcie rozmowy na czacie

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora)

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

Qletter

adres e-mail, imię

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora)

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

Utworzenie i korzystanie z konta na Platformie przez uczestników PROGRAMÓW DLA BIZNESU

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, oraz wszelkie inne dane osobowe podane podczas korzystania z konta na Platformie (w tym również głos oraz wizerunek, o ile dotyczy)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych w Klauzuli informacyjnej dla uczestnika) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych szczególnej kategorii – ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub inny okres wskazany w Klauzuli informacyjnej dla uczestnika

Utworzenie i korzystanie z konta na Platformie w ramach PROGRAMÓW DLA BIZNESU, PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, oraz wszelkie inne dane osobowe podane podczas korzystania z konta na Platformie (w tym również głos oraz wizerunek, o ile dotyczy)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych szczególnej kategorii – ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub inny okres wskazany w Klauzuli informacyjnej dla uczestnika

Marketing bezpośredni

adres e-mail, imię, a także wszelkie inne dane osobowe, które zostaną zawarte w treści zapytania / wiadomości

art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi

Prowadzenie ksiąg podatkowych

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail,

art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

Wystawianie i przechowywanie faktur oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail,

art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 72 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie tego rodzaju dokumentów (księgi rachunkowe są przechowywane co najmniej 5 lat) oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń, które Administrator może podnosić, lub które mogą być podnoszone wobec Administratora

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer rachunku bankowego

art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi

Obsługa zgłoszeń nielegalnych treści przez Użytkowników
adres e-mail, a także wszelkie inne dane podane przy zgłoszeniu nielegalnych treści Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (DSA) przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi lub przez okres przedawnienia karalności działań, których dotyczy zgłoszenie
Opinie uczestników
imię, nazwisko, zdjęcie, głos, wizerunek oraz wszelkie inne dane podane w formularzu art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora) do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
Udział w badaniach oraz ankietach prowadzonych w ramach PROGRAMÓW DLA BIZNESU, PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH, udostępnienie wyników badań
Indywidualnie nadany numer ID art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznychW każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym (jako przedmiot tego postępowania, będą związane z dowodem w sprawie lub będziesz uczestnikiem takiego postępowania, w tym w szczególności w charakterze strony), Twoje dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz w ramach Platformy .
Odbiorcy danych osobowych
Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
Możliwe jest przekazanie danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach:
- w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,
- stosowane są standardy klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
- stosowane są wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy,
- w razie przekazania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym przez Komisję Europejską.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?   

Możliwe jest przekazanie danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach:

- w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,

-  stosowane są standardy klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

- stosowane są wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy,

- w razie przekazania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowana/y. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie JSON. Plik najlepiej odczytywany jest przez przeglądarkę Firefox lub inny dedykowany program.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl.

 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi Qletter możesz z niego zrezygnować poprzez kliknięcie na umieszczony na końcu każdego Qlettera link dezaktywacyjny oraz potwierdzenie rezygnacji korzystania z usługi Qletter. Wypowiedzenie umowy na usługę możliwe jest również w inny dogodny dla Użytkownika sposób uzgodniony z Usługodawcą.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

7. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Platformy są używane pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Platformy.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Platformę indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Rodzaje plików Cookies

 

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Pliki cookie sesyjne są tymczasowe i pozostają na komputerze lub urządzeniu tylko w czasie, w którym odwiedzasz naszą Platformę, aż do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Takie pliki cookie sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie to te, które pozostają na komputerze lub urządzeniu przez z góry określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Platformę. Cookies trwałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookies.

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowywania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki Cookies wykorzystywane są również do prowadzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Platformy co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu.

 

Na Platformie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

 

Niezbędne pliki cookie

Do tej kategorii plików cookie (zwykle własne pliki cookie), należą niezbędne do działania naszej witryny, ponieważ bez nich nie możemy zapewnić funkcjonalności potrzebnej do korzystania z tej witryny. Na przykład niezbędne pliki cookie pomagają zapamiętać Twoje preferencje podczas poruszania się po szkole online, a także obsługują funkcje, takie jak logowanie i transakcje płatnicze.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętanie wyborów dokonywanych przez użytkownika, np. nazwy użytkownika, danych logowania i preferencji językowych oraz wszelkich dostosowań wprowadzanych na stronach podczas wizyty. Są one niezbędne do zapewnienia funkcji i usług specyficznych dla poszczególnych użytkowników.

Analityczne pliki cookie

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, na przykład, jak skutecznie jesteś w stanie poruszać się po niej i z jakich funkcji korzystasz. Analityczne pliki cookie umożliwiają nam zbieranie tych informacji, pomagając nam ulepszać naszą Witrynę i korzystanie z niej.

Marketingowe / targetujące pliki cookie

Ważne jest, abyśmy wiedzieli, kiedy i jak często odwiedzasz naszą Witrynę oraz z których jej części korzystałeś (w tym które strony odwiedziłeś i które linki odwiedziłeś). Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, informacje te pomagają nam lepiej Cię zrozumieć, a tym samym sprawić, że nasza strona i reklamy będą bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań. Niektóre informacje zebrane przez targetujące pliki cookie mogą być również udostępniane stronom trzecim.

 

Serwis wymaga zaakceptowania plików cookies przy pierwszym wejściu. Kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” oznacza akceptację dla stosowania wszystkich plików cookies. Użytkownik ma możliwość wyboru plików cookies, przy czym cookies „Niezbędne” są wymagane do korzystania ze strony.

 

W niektórych przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyrażenie zgody na przyjmowanie cookies odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim oknie w serwisie. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień cookies w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Informacje o obsłudze plików cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek.

 

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na wygodę użytkowania serwisu, uniemożliwić korzystanie z części serwisu lub usług dostępnych w serwisie. Ponadto uniemożliwi to Administratorowi uzyskanie anonimowych informacji statystycznych służących poprawie jakości serwisu.

 

Użytkownik posiadający konto na Platformie może zrezygnować z plików cookies w każdej chwili, bez podania przyczyn. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies zgłoś swoje żądanie na adres: halo@quantumplanet.pl lub dokonaj zmiany poprzez wejście w Mój profil, zakładka Ustawienia prywatności. W tej samej zakładce Użytkownik może:

-         usunąć trwale i nieodwracalnie swoje konto,

-         cofnąć zgodę na otrzymywanie powiadomień o aktywności na Platformie,

-         cofnąć zgodę marketingową,

-         złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych.

 

Inne technologie internetowe

 

W celu prowadzenia działań marketingowych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości Administrator korzysta z następujących technologii obserwujących działania podejmowane przez Użytkowników:

 

1. GOOGLE ANALITICS - za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

2. GOOGLE ADS - Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

3. GOOGLE TAG MANAGER - Serwis korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługodawca Google Tag Manager jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager to narzędzie udostępnione przez Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Google Tag Manager pozwala analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Google Tag Managerto domena działająca bez użycia plików cookie, która nie zbiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych osób. Niemniej, Google Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli użytkownicy zrezygnowali ze zbierania danych na poziomie domeny lub pliku cookie, nie zostaną objęci śledzeniem przez tagi wdrożone przy użyciu Google Tag Managera

4. PIKSEL KONWERSJI META - korzystania z narzędzi marketingowych dostarczanych Facebook, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

5. TAWK.TO - umożliwienie korzystania z czatu dostępnego na naszej stronie wykorzystujemy pliki Cookies serwisu tawk.to, którego administratorem jest tawk.to, Inc. z siedzibą w Las Vegas. Polityka ochrony prywatności tawk.to jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.tawk.to/privacy-policy/

6. ZOOM daje Ci możliwość udziału w spotkaniach na żywo, które są elementem proponowanych przez nas programów. Wykorzystujemy pliki Cookies serwisu Zoom, którego administratorem jest Zoom Video Communications, Inc. Polityka prywatności Zoom jest dostępna pod następującym linkiem: https://explore.zoom.us/pl/privacy/.

7. Linki i wtyczki do portali społecznościowych – w serwisie mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych np. Meta oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon poszczególnych portali społecznościowych. W tym celu w serwisie umieszczany jest kod odwołujący się portali społecznościowych. Treść z serwisu może zostać przesłana na taką stronę internetową portalu lub do tej usługi. W zależności od ustawień domyślnych przeglądarki użytkownika lub poszczególnych stron. Przy skorzystaniu z tych wtyczek lub linków użytkownik opuszcza stronę internetową. Administrator nie ma kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak są one przetwarzane.


Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, mogą Państwo skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

 

Współpracujemy z wieloma dostawcami, którzy mogą również zapisywać pliki cookie na urządzeniach użytkownika w naszym imieniu przy odwiedzaniu naszych Witryn, co umożliwia im świadczenie swoich usług. W celu uzyskania dalszych informacji na temat takich plików cookie czy też na temat, w jaki sposób zablokować pliki cookie, prosimy zapoznać się z polityką prywatności takich dostawców.

Stawiamy na przejrzysty dostęp
do informacji o Platformie  

Kliknij w przycisk poniżej i przejdź do Regulaminu Platformy Quantum Planet.

Created with