Case study

Poziom stresu obniżony o 25% w zespole menagerów w 21 dni

 
Grupa Veritas, firma zatrudniająca 400 pracowników i jedna z liderów w branży opieki zdrowotnej, stanęła w obliczu rosnącego poziomu stresu i napięcia wśród swojej kadry menedżerskiej. W obliczu dynamicznych zmian w organizacji, które są jedyną stałą w biznesie, firma postanowiła podjąć konkretne kroki w celu poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej swojego zespołu. Dzięki wdrożeniu naszego programu Od Stresu do SUKCESU w biznesie wzrósł poziom zadowolenia w zespole i poprawiła się komunikacja interpersonalna, co potwierdziły opinie uczestników,
Write your awesome label here.
—   Zarządzanie zmianą 

Transformacja w obliczu wyzwań

Precyzyjnie zweryfikowaliśmy wyzwania w trakcie rozmowy z klientem oraz na podstawie wyników ankiety diagnozującej. Pojawiły się trzy główne wyzwania do transformacji w zespole.

Stres

Często odczuwany stres, głównie związany z nadmiarem obowiązków, który rzutował na niskie poczucie skuteczności i wywoływał obawy wobec zaistniałych zmian.

Komunikacja

Niska jakość komunikacji oraz rozbieżność priorytetów i celów między poszczególnymi działami, co wpływało na atmosferę w organizacji. 

Energia

Spadek energii oraz pogorszenie kondycji mentalno-emocjonalnej, co spowodowało niską ocenę własnego potencjału przez pracowników. 

Cel programuNauczenie uczestników poprzez praktykę, jak świadomie zarządzać zmianą w dynamicznym środowisku biznesowym.

Transformacja miała na celu zmianę reakcji pracowników na stres, wzmocnienie ich odporności psychicznej, emocjonalnej i energetycznej, a także poprawę komunikacji i przepływu informacji w miejscu pracy.

Czas trwania programu
21 dni
Ilość uczestników
30 osób
Technologia
Inner Balance i Bio-Well
—   Transformacja poprzez Zmianę 

Rezultaty Programu

Redukcja stresu

Poziom stresu obniżył się o 25,95%.

Transformacja mindsetu

Poprawa 4 skal mindsetu.

Wyższa koherencja

Wzrost umiejętności generowania stanu koherencji wraz z rozwojem programu.

Satysfakcja uczestników

Uczestnicy doświadczyli pozytywnych efektów zmiany.
—   Poziom stresu po treningu obniżył się o 25,95%

Redukcja stresu

Poziom stresu po treningu obniżył się o 25,95%.

Analiza statystyczna wykazała, że w wyniku przeprowadzonego treningu koherencji średni poziom odczuwanego stresu znacząco się obniżył.
 Wykonano test t Studenta dla prób zależnych, jego wynik okazał się istotny statystycznie, p (prawdopodobieństwo) = 0,002. Przed treningiem poziom stresu wyniósł, M (wartość średnia) = 17,88; a po treningu M = 13,24; 

Feedback uczestników zebrany z ankiet ewaluacyjnych potwierdza realną zmianę

Po pierwszym tygodniu zauważyłem u siebie większy wewnętrzny spokój, szczególnie w sytuacjach stresujących. 
Wiem, że jestem w stanie w krótkim czasie wrócić do równowagi i "nie nakręcać" się stresem. 
Mam większy spokój w podejmowaniu decyzji i spokój w prowadzeniu rozmów.
—   Poprawa 4 skal mindsetu

Transformacja mindsetu

Wzrost poczucia skuteczności, motywacji osiągnięć, pozytywności i wewnętrznego umiejscowienia kontroli. 

Analiza statystyczna wykazała, że w wyniku przeprowadzonego treningu koherencji poprawiły się następujące aspekty mindsetu: poczucie skuteczności, motywacja osiągnięć, pozytywność i wewnętrzne umiejscowienie kontroli. 
 Wykonano test t Studenta dla prób zależnych. W 4 skalach wyniki były istotne statystycznie. wartość p (prawdopodobieństwo) przedstawiona poniżej.

Zmiany po programie w 4 skalach mindsetu

Poczucie własnej skuteczności (p<0,05)

Poziom pewności w zakresie rozwiązywania wyzwań.

Większe skupienie na rozwiązywaniu problemów niż na samych problemach, przekonanie o zdolności do skutecznego radzenia sobie z wszelkimi trudnościami.

Pozytywność (p<0,05)

Pozytywne nastawienie do życia i samego siebie.

Zasilanie pozytywnych scenariuszy, szukanie korzyści i nauki na przyszłość w przypadku niepowodzeń.

Motywacja osiągnięć  (p<0,05)

Stan gotowości do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację wyznaczonych celów. 

Wyższy poziom gotowości w dążeniu do realizacji celów, zdecydowane nastawienie na pokonywanie trudności i czerpanie satysfakcji z każdego osiągniętego etapu procesu.

Wewnętrzne umiejscowienie kontroli 
(p<0,10)

Przekonanie, że jesteśmy w stanie wpływać na swoje życie i osiągać cele poprzez własne działania i wysiłek.

Przypisywanie sobie odpowiedzialności za sukcesy i porażki, przekonanie, że odpowiednie nastawienie i działania wpływają bezpośrednio na zmianę sytuacji.

Feedback uczestników zebrany z ankiet ewaluacyjnych potwierdza realną zmianę

Większa uważność i szybki czas reakcji na zachowania impulsywne oraz lepsze słyszenie siebie w momentach stresowych, ton głosu, napięcie. 
Pozytywne spojrzenie na świat otwiera mi głowę na kolejne pomysły.
Jestem efektywniejszy i mam więcej świeżych pomysłów. 
—   Zmiana widoczna gołym okiem

Wyższa koherencja

Wzrost umiejętności generowania stanu koherencji w grupie wraz z czasem trwania treningu.

Analiza statystyczna wykazała, że umiejętność generowania stanu koherencji wzrasta wraz z czasem trwania treningu.

Średni poziom koherencji       sesje grupowe przed treningiem  M = 2,58
                                                  sesja grupowa po treningu            M = 3.21
                                                                                                             p <0,001
                                                                                                             n2 = 0,37

% czasu w wysokiej koherencji    sesje grupowe przed treningiem  M = 81,80
                                                         sesja grupowa po treningu            M = 86,67
                                                                                                                   p<0,001
                                                                                                                   n2 = 0,29
                                                                                                         

 Wykonano test ANOVA - jednoczynnikową analizę wariancji dla prób niezależnych. Wartość p (prawdopodobieństwo) wyniosła p<0,001. Wartość n2 wskazuje na silne zróżnicowanie nasilenia zmiennej zależnej przez zmienną niezależną.

W czasie programu poziom umiejętności generowania wysokiej koherencji wzrósł ponad dwukrotnie! 

Poniższe wykresy przedstawiają przykładowy zapis zmiany rytmu serca jednego z uczestników programu. Pomiar został zrobiony urządzeniem Inner Balance, który wykorzystujemy do codziennej praktyki w czasie trwania całego programu. 

1 dzień programu - umiejętność generowania stanu wysokiej koherencji (zielony słupek) 37%.
21 dzień programu - umiejętność generowania stanu wysokiej koherencji (zielony słupek) 84%
Wykres jest nieregularny i niespójny, taki też jest rytm serca. Niski wskaźnik koherencji może wskazywać na doświadczanie stresu i emocji, takich jak niepokój, napięcie, frustracja. W takim stanie obniża się odporność organizmu i można odczuwać: 
 • mętlik w głowie wywołany nadmiarem myśli,
 • niesprecyzowany niepokoju,
 • trudności w skupieniu i podejmowaniu decyzji,
 • zaniżoną ocenę własnej skuteczności,
 • przytłoczenie sytuacjami zewnętrznymi,
 • brak motywacji do działania. 
Wykres jest harmonijny i spójny, taki też jest rytm serca. Wysoki wskaźnik koherencji oznacza optymalne funkcjonowanie organizmu i wysoką odporność emocjonalną. Wskazuje na doświadczanie takich emocji jak spokój wewnętrzny, wdzięczność, radość. Umiejętność samodzielnego generowania stanu koherencji wpływa na:
 • równowagę emocjonalną w każdej sytuacjii,
 • wysoką odporność mentalną, emocjonalną i fizyczną,
 • wysoki poziom koncentracji i jasność myślenia,
 • serdeczną i konkretną komunikację interpersonalną,
 • nastawienie na sukces i naturalną chęć do działania,
 • zwiększoną świadomość jak skutecznie zarządzać energią.

Feedback uczestników zebrany z ankiet ewaluacyjnych potwierdza realną zmianę

Dzięki praktykom z urządzeniem nauczyłam się bardziej świadomie rozpoznawać stan koherencji własnego serca. Zaczęłam również uczyć się odpuszczać rzeczy, na które nie mam wpływu. 
Miałem trudną rozmowę z pracownikiem, ale spokój i równowaga emocjonalna pozwoliła mi ją przeprowadzić w pomyślnej, dobrej atmosferze i jestem zadowolony z jej efektów. 
Umiejętność kierowania emocji na wdzięczność i pozytywne wspomnienia pomaga mi w zmianie myślenia dotyczącego stresu i wyzwań. 
—  Uczestnicy doświadczyli pozytywnych efektów zmiany

Feedback uczestników programu


100% osób stosuje wiedzę i umiejętności z programu.

70,84% co najmniej kilka razy w tygodniu
 Dane z ankiet ewaluacyjnych.

Najbardziej wartościowe elementy programu 

* feedback z ankiet ewaluacyjnych

wiedza o stresie i zmianie

praktyki z pomiarami i badania

pozytywna energia

 • Najbardziej podobał mi się element, który wskazywał, że stres jest potrzebny do rozwoju. Dodatkowo fakt, że kluczowe jest wystawianie się na jego ekspozycje.
 • Ciekawe doświadczenie, poznawanie siebie i własnych reakcji. Praktyczne części były najbardziej interesujące.
 • Ogromna dawka know-how, które już samo w sobie pozwoliło mi zastanowić się nad sobą.
 • Zwrócenie uwagi na zamknięcie ludzi we własnych głowach.
 • Najbardziej podobały mi się badania i praktyki.Energia, pozytywny vibe.
 • Mindset, inna perspektywa stresu i neuroplastyczność mózgu. 
 • Heartset i potencjał serca. Świadomy oddech.

Konkretne zmiany w reakcji na stres

* feedback z ankiet ewaluacyjnych
 • Jestem w stanie podejść do odczuwanego przeze mnie stresu świadomie. Rozumiem ten proces, wiem co dzieje się z moim ciałem i wiem, jak zarządzać tym w sposób, który mnie nie niszczy, a buduje. Dziękuję.
 • Przy każdej sytuacji stresowej przypominam sobie, że trzeba znajdować pozytywy, że zmiana to jedyna stała w życiu.
 • Dzięki praktykom jestem bardziej uważna, potrafię się wyciszyć, "zatrzymać" dzięki świadomemu oddechowi łatwiej mi spojrzeć na coś z boku, nie działać emocjonalnie.
 • Wiem, że jestem w stanie w krótkim czasie wrócić do równowagi i "nie nakręcać" się stresem.
 • Stres przestał mnie paraliżować.
 • Skupienie się na rozwiązaniu.

większa uważność

bardziej świadoma, szybsza i skuteczniejsza reakcja na stres

postrzeganie stresu jako naturalnej części życia

Wpływ programu na poziom zaangażowania, zastosowania wiedzy i redukcję stresu.
Ocena uczestników w skali 1 - 10.

* feedback z ankiet ewaluacyjnych

zaangażowanie
w praktykę koherencji 

stosuję wiedzę i narzędzia z programu w pracy 

wpływ praktyki koherencji na zdolność redukcji stresu 

Przebieg programu

Etap 1 - Analiza

Badanie wyzwań i potrzeb

Rozpoczęliśmy program od zbierania istotnych informacji. Uczestnicy wypełnili ankiety, które zweryfikowały potrzeby i wyzwania osobiste. Jednocześnie przeprowadziliśmy ocenę poziomu odczuwanego stresu w organizacji.

Ustalanie Celów

Ustaliliśmy cele zarówno krótko-, jak i długoterminowe, które stanowiły punkt odniesienia i motywację do współpracy.

Etap 2 - warmUP

Wprowadzenie i wstępna praktyka
Przeprowadziliśmy godzinne spotkanie online, na którym omówiliśmy organizację programu. Wprowadziliśmy uczestników w tematykę Mindsetu, Heartsetu i Energii i przeprowadziliśmy praktykę oddechową.

Etap 3 - Start

Badania i szkolenie stacjonarne

• Zastosowaliśmy testy psychometryczne diagnozujące nastawienie i sposoby myślenia w pracy, co umożliwiło uczestnikom ocenę swojego obecnego nastawienia oraz identyfikację obszarów do rozwoju.

• Zastosowaliśmy technologię Bio-Well w celu zbadania poziomu energii, stresu i równowagi wewnętrznej przed programem.

• Zastosowaliśmy technologię HeartMath do praktyki i monitorowania HRV (zmienność rytmu serca), co umożliwiło uczestnikom ocenę swojego stanu emocjonalnego przed programem.

• Dostarczyliśmy wiedzę i praktyczne techniki skutecznego wprowadzenia zmiany i zarządzania procesem zmiany swojego nastawienia, reakcji na stresujące sytuacje i wyzwania, zarządzania emocjami oraz energią własną i zespołu.

Etap 4 - followUP

Pogłębianie wiedzy i codzienna praktyka koherencji

• Przeprowadziliśmy 21 dniowy cykl spotkań w formie microlearningu na platformie elearningowej, każde spotkanie trwało 25 minut.

• Wykorzystaliśmy technologię HeartMath do codziennej praktyki koherencji, co umożliwiło uczestnikom monitorowanie i redukowanie poziomu stresu w czasie rzeczywistym.

• Pogłębiliśmy wiedzę z zakresu świadomej reakcji na stres i przekształcania stresu w produktywną energię do działania, mającą na celu wyposażenie uczestników w narzędzia poznawcze do uporządkowania przestrzeni mentalnej, co pozwoliło na zwiększenie koncentracji i jasności myślenia.

• Dostarczyliśmy wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej, koherencji serca i umysłu, mającą na celu wyposażenie uczestników w narzędzia poznawcze do zarządzania emocjami w praktyce, co pozwoliło na samodzielne przywracanie stanu równowagi wewnętrznej i usprawnienie komunikacji interpersonalnej w zespole.

• Dostarczyliśmy wiedzę na temat zarządzania energią w praktyce, która umożliwiła świadome uwalnianie napięcia, regenerację organizmu i poszerzenie świadomości ciała.

Etap 5 - Finisz

Badania i Q&A

Ponownie zbadaliśmy uczestników za pomocą testów psychometrycznych, technologii Bio-Well i HeartMath. To pozwoliło nam ocenić, jak zmieniło się ich nastawienie, energia i umiejętność zarządzania emocjami po programie. Podsumowując program odpowiedzieliśmy na pytania uczestników, które pojawiły się w trakcie.

Etap 6 - Raport

Podsumowanie przebiegu procesu zmiany

Przeanalizowaliśmy zebrane dane i efekty procesu zmiany w zespole po programie. W stworzonym raporcie przedstawiliśmy wyniki i postępy uczestników, co pozwoliło zrozumieć jak przebiegał proces zmiany i jaki miał wpływ na organizację. Wskazaliśmy kierunek dalszych działań.

Wnioski

Dzięki skoncentrowanemu podejściu do zarządzania stresem i procesem komunikacji program Od Stresu do Sukcesu miał znaczący wpływ na zwiększenie wydajności i poprawę atmosfery w pracy w Grupie Veritas.

Zespół menadżerski zyskał narzędzia i pewność, że są w stanie zarządzać wyzwaniami w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Program okazał się być win-win dla wszystkich zaangażowanych stron, potwierdzając, że inwestycja w dobrostan pracowników przynosi wymierne korzyści dla całej organizacji.

Chcecie zmiany w Waszej organizacji?

Nasz program, to skuteczne rozwiązanie dla firm, które, tak jak Grupa Veritas, cenią sobie dobrostan psychiczny i emocjonalny swoich pracowników. Jeżeli chcecie skutecznie zarządzać stresem i podnieść kondycję mentalną oraz emocjonalną swojego zespołu, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację, w czasie której ustalimy czy program Od stresu do SUKCESU jest właściwy dla Waszej organizacji. Dajcie sobie i Waszym pracownikom narzędzia do osiągnięcia pełni potencjału. Skontaktujcie się z nami już dzisiaj, aby zacząć ścieżkę od Stresu do Sukcesu.

Szukacie rozwiązań indywidualnych?

Jeśli zamiast programu dla zespołu wolicie rozwiązania indywidualne, to świetnie! Oferujemy spersonalizowane programy z badaniami, w trakie których dowiecie się, jak sprawnie kierować zmianą, przekształcać stres w sukces by odzyskać POWER do działania.

Zaufali nam

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Nasze wykształcenie i wszechstronne kompetencje z zakresu edukacji międzynarodowej, psychologii oraz zarządzania energią stały się naturalną bazą naszego projektu Quantum Planet. Dotychczasowe osiągnięcia i umiejętności czynią nas bezkonkurencyjnymi towarzyszkami w procesie zmiany. Lubimy się uczyć i codziennie szlifujemy swoje kompetencje. Przetarłyśmy już wiele dróg mniej uczęszczanych dlatego zapewniamy unikalne i satysfakcjonujące efekty. 
 • Stworzyłyśmy formułę świadomego zarządzania zmianą - Algorytm Kwantowego Sukcesu i metodę badawczą 3 Filary Mocy. Od początku projektu intensywnie badamy i analizujemy wszystkie proponowane rozwiązania i wiemy, że one działają. Dzięki wykorzystaniu do badań technologii Biowell i HeartMath, mamy możliwość mierzenia i analizowania energii serca i umysłu w procesie zmiany. Nasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewniają, że nasi klienci doświadczają realnych i trwałych efektów.
 • Przeprowadziłyśmy setki godzin sesji i konsultacji indywidualnych i grupowych. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i w biznesie. Stworzyłyśmy programy warsztatowe i kursy online, których celem jest wspieranie ludzi w procesie korzystnej zmiany w takich obszarach jak świadome zarządzanie reakcją na stres, skuteczna komunikacja w zespole, budowanie odporności mentalnej, emocjonalnej i energetycznej w organizacji, Koherencja i Intuicja w biznesie oraz świadome tworzenie spełnionego życia osobistego i zawodowego.

Partnerzy Quantum Planet

W Quantum Planet współpracujemy z ludźmi i organizacjami, które podzielają naszą pasję do współtworzenia nowych rozwiązań w obszarze stosowania przełomowej technologii w rozwoju i nowoczesnej edukacji. 
W tych szczególnych czasach globalnych zmian i niestabilności, HeartMath Institute współpracuje i wspiera Quantum Planet we wszystkich działaniach indywidualnych, społecznych i korporacyjnych w dążeniu do redukcji stresu, budowaniu odporności i koherencji poprzez metody i technologie oparte na badaniach naukowych.
Jeff Goelitz
HeartMath Institute, Director of Education
Doceniam poziom profesjonalizmu, jaki stosujecie w prowadzeniu działalności.
Myślę, że zapewni to doskonałe rezultaty!
Dmitrii Vladislavovich Orlov
Energy Instruments and Software SL, General Manager
Created with