KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

QUANTUM CONSORTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, UL. SKARBOWCÓW 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocław-Fabryczna pod numerem KRS: 0000911252, numer NIP: 8992902542, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł

W sprawie swoich danych osobowych możesz się skontaktować się z Administratorem za pomocą:

-                      poczty tradycyjnej: ul. Skarbowców 23b/a1/014, 53-025 Wrocław

-                      poczty elektronicznej: halo@quantumplanet.pl

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikował_ś w swoim profilu w serwisie Facebook i Instagram, przede wszystkim nazwa, imię, nazwisko i wizerunek),

- dane osobowe opublikowane przez Ciebie w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Facebook i Instagram.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Facebook i Instagram, których Administratorem jest Meta Platforms Ireland Ltd.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel:

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

prowadzenie konta na Facebooku i Instagramie

imię, nazwisko, nazwa, wizerunek oraz wszelkie inne dane osobowe, które udostępniasz w komentarzach, postach i opiniach

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu fanpage dotyczącego działalności gospodarczej Administratora

zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

imię, nazwisko, nazwa, wizerunek oraz wszelkie inne dane osobowe, które udostępniasz w komentarzach, postach i opiniach

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

marketing bezpośredni towarów i usług własnych

imię, nazwisko, nazwa, wizerunek oraz wszelkie inne dane osobowe, które udostępniasz w komentarzach, postach i opiniach

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim towarów i usług własnych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

-         w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Twoje dane osobowe), lub w przypadku ustania celów przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe, prawne, dochodzenia należności, serwisy społecznościowe.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Na podstawie RODO masz prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych

• żądania sprostowania swoich danych osobowych

• żądania usunięcia swoich danych osobowych

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

• żądania przenoszenia danych osobowych

 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI

Administrator i Meta Platforms Ireland Ltd  są współadministratorami Twoich danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych i reklamowych za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników kont fanpage Administratora na ww. platformach. Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez Meta Platforms Ireland Ltd oraz szczegółowy dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych. Informacje o trybie i sposobie wnoszenia skarg i wniosków znajdują się na stronie organu: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Administrator nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, natomiast w zakresie korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Meta Platforms Ireland Ltd., Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Platforms Ireland Ltd. lub do innych krajów.

Meta Platforms Ireland Ltd  wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w politykach ochrony danych osobowych portali Facebook (https://www.facebook.com/privacy/policy) i Instagram (https://privacycenter.instagram.com/policy).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odwiedzenia i wszelkich interakcji na profilu fanpage Administratora w portalach Facebook i Instagram, w tym nawiązania kontaktu z Administratorem.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Created with