KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
OD STRESU DO SUKCESU™

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z dokonaniem zgłoszenia na szkolenie oraz następnie w celu jego przeprowadzenia przez QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O., informujemy, że: 


1. Administratorem danych osobowych jest QUANTUM CONSORTIUM SP. Z O.O., UL. SKARBOWCÓW 23B/A1/014, 53-025 Wrocław, e-mail: halo@quantumplanet.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres mailowy: iodo@quantumplanet.pl

3. Dane w postaci: imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, e-maila i numeru telefonu, wizerunku, głosu i wypowiedzi, danych socjodemograficznych, w tym wiek i płeć, danych dotyczących stanu zdrowia, w tym przebytych chorób układu krążenia lub serca, a także pomiarów poziomu stresu i energii (obrazowanie elektrofotoniczne) oraz koherencji (zmienności rytmu zatokowego (HRV)), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia oraz właściwej indywidualnej analizy zebranych danych w zakresie zmian kondycji mentalnej, emocjonalnej i energetycznej uczestników szkolenia, a po zakończeniu szkolenia, w dalszych celach badawczych oraz marketingowych i ochrony roszczeń. Dane dotyczące stanu zdrowia uczestników oraz pomiarów, będą podlegały anonimizacji, jednak w przypadku niewielkiej liczby uczestników istnieje możliwość odkodowania danych osobowych (dot. pakietu rozszerzonego).
4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o umowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności usługi teleinformatyczne i statystyczne (w tym usługi analizy danych zebranych podczas szkoleń), usługi doradcze i pomocy prawnej w ramach współpracy zawodowej, usługi z zakresu rachunkowości, a także podmiotom współpracującym, kontrahentom administratora, w zakresie związanym z realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz administratora. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom państwowym w zakresie niezbędnym do realizacji prawnych obowiązków administratora.

6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom i współpracownikom administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy.

7. Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

8. Dane osobowe w postaci:
a) imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, e-maila i numeru telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia, do dnia jego zakończenia, a w celu ochrony roszczeń przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia, tj. przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia;
b) wizerunku, głosu i wypowiedzi, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia, do dnia jego zakończenia, a w celach marketingowych, przez okres 10 lat od zakończenia szkolenia;
c) danych socjodemograficznych, w tym wiek i płeć, danych dotyczących stanu zdrowia, w tym przebytych chorób układu krążenia lub serca, a także pomiarów poziomu stresu i energii (obrazowanie elektrofotoniczne) oraz zmienności rytmu zatokowego (HRV), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia, do dnia jego zakończenia, a po anonimizacji w dalszych celach badawczych przez okres 10 lat od zakończenia szkolenia.

9. Przysługujące prawa:
a) dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania;
b) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
c) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem realizacji usług świadczonych przez Administratora.

Traktujemy poważnie Twoją prywatność  

Masz pytania związane z Klauzulą informacyjną?
Napisz do nas maila na adres halo@quantumplanet.pl.

Stworzone z